Onderwijs


Schoolgids Groevenbeek

VMBO Ermelo

Sectoren

Groevenbeek Ermelo is organisatorisch verdeeld in twee sectoren: vmbo en tvwo/atheneum/havo. Elke sector heeft zijn thuis in een apart deel van het gebouw, met een eigen fietsenstalling, schoolplein, leerlingeningang en aula. De sector vmbo heeft ook haar eigen docententeam, onderwijsassistenten en conciërges.

Om de kleinschaligheid zoveel mogelijk te waarborgen is de afdeling vmbo verdeeld in vier teams. Ieder team heeft een eigen teamleider.

Teamleiders

leerjaar 1-2 TL en havo-6

mw. A. Arnold

leerjaar 3-4 Tl en havo-6

mw. C. Kuiper (interim)

leerjaar 1-2 BBL en KBL

A. Schuurman

leerjaar 3-4 BBL en KBL

mw. G.C. Drent

Leerwegen

Vmbo Ermelo biedt de volgende leerwegen aan:

  • de havo-6 leerweg (H6)
  • de theoretische leerweg (TL)
  • de kaderberoepsgerichte leerweg (KBL)
  • de basisberoepsgerichte leerweg (BBL)

Leerlingen met een lwoo-indicatie kunnen leerwegondersteunend onderwijs volgen.

Theoretische leerweg

De theoretische leerweg bereidt de leerlingen in vier jaar voor op hun examen. Deze leerweg is een goede voorbereiding op niveau drie of vier van het Middelbaar Beroepsonderwijs. De leerlingen in TL kiezen aan het einde van het tweede leerjaar de vakken die hun interesse hebben en die een goede basis vormen voor het uiteindelijke vakkenpakket. Aan het einde van het derde leerjaar kiezen zij een examenpakket. Naast het gemeenschappelijke deel kiezen de leerlingen vakken die horen bij een sector. De vier sectoren binnen het vmbo zijn: economie, zorg & welzijn, landbouw en techniek. Ook kiezen zij vakken uit het vrije deel.

De meeste leerlingen doen examen in zes vakken. Daarnaast krijgen zij studie- en beroepsoriëntatie. De leerlingen die van TL 4 naar havo 4 willen overstappen, doen examen in zeven vakken.

Havo-6

Op Groevenbeek kunnen de leerlingen de havo-6 leerweg volgen. Deze leerweg is bedoeld voor leerlingen die wel een havodiploma kunnen halen, maar daar meer tijd, structuur en begeleiding voor nodig hebben. De leerlingen starten in de vmbo/havo brugklas. Aan het eind van het eerste leerjaar stroomt een aantal leerlingen door naar havo 2. Deze leerlingen kunnen hun havodiploma in 5 jaren behalen. Sommige leerlingen maken een overstap naar de TL. De meeste leerlingen gaan door in de havo-6 leerweg. Deze leerlingen krijgen onderwijs dat hen voorbereidt op het behalen van een havodiploma in 6 jaren.

Sport-cultuur-techniek

De leerlingen van TL, vmbo/havo en ‘havo-6’ hebben één van de drie themaklassen gekozen: de sportklas, cultuurklas of de techklas. In een themaklas krijgen de leerlingen extra les in sport & bewegen, kunst & cultuur of techniek & ontwerp.

Leerplein

De leerlingen van de theoretische en de havo-6 leerweg werken op enkele momenten in de week op het leerplein aan hun schoolwerk. Ze doen dat individueel of in groepjes. Aan de hand van de weekplanner kunnen de leerling zelf bepalen voor welk vak zij aan de slag gaan. Op het leerplein krijgen ze begeleiding van een of meerdere docenten. De leerlingen krijgen zo meer verantwoordelijkheid voor hun leerproces en leren hun schoolwerk goed te plannen. Een goede voorbereiding op de werkwijze in het middelbaar beroepsonderwijs.

Beroepsgerichte leerweg: BBL – KBL

De beroepsgerichte leerweg bereidt de leerlingen in vier jaar voor op hun examen. Leerlingen kunnen het beroepsonderwijs op twee verschillende niveaus volgen. De kaderberoepsgerichte leerweg bereidt de leerlingen voor op niveau 3 en 4 van het MBO, de basisberoepsgerichte leerweg op niveau 2 van het MBO. De leerlingen doen examen in minimaal vijf vakken. De vakken Nederlands en Engels en het beroepsgerichte programma van de gekozen afdeling zijn verplicht. Per afdeling zijn er dan nog keuzevakken. Leerlingen kunnen ook keuzevakken van een andere afdeling kiezen. Vmbo Ermelo biedt in leerjaar 3 en 4 de volgende drie afdelingen voor beroepsonderwijs aan:

Economie & Ondernemen • Groen • Zorg & Welzijn

Groevenbeek NEXT

Groevenbeek NEXTis een nieuwe vorm van onderwijsvoor leerlingen van vmbo KBL, vmbo TL of de vmbo/havo-brugklas (havo 6). Het belangrijkste verschil met gewoon onderwijs is, dat de leerlingen in NEXT veel vrijheid krijgen. De leerlingen kunnen een groot deel van de tijd zelf beslissen wat ze willen doen. De leerlingen mogen zelf bedenken waar ze onderzoek naar willen doen en wat ze daarbij willen leren. Dit kan zowel binnen als buiten de school plaatsvinden.

De leerlingen van Groevenbeek NEXT krijgen een eigen ruimte, waar ze de meeste schooltijd doorbrengen. Die ruimte is heel anders ingericht dan een gewoon klaslokaal. Het lijkt meer op een grote huiskamer met verschillende zithoeken en tafels waaraan je alleen of met een groepje kunt werken.

De eerste les van de schooldag begint met een groepsgesprek. Hoe gaat het? Waar ben je mee bezig? Zijn er dingen waar je tegenaan loopt? De docent combineert dit met een dagopening. Daarna volgen 4 ‘gewone’ lessen voor de kernvakken Nederlands, Engels, wiskunde, vakcollege, godsdienst en bewegingsonderwijs. Bij deze vakken wordt op zo’n manier lesgegeven, dat de leerlingen op hun eigen niveau en in hun eigen tempo kunnen werken.

’s Middags is er tijd om aan een persoonlijk onderzoek te werken of samen met anderen een groepsonderzoek te doen. Er zijn docenten om de leerlingen te helpen. Er worden ook gastlessen gegeven door vakdocenten. De dag wordt afgesloten met een groepsgesprek.

Vakcollege

In de beroepsgerichte leerweg krijgen leerlingen les in het Vakcollege Dienstverlenen. Daarin doen zij op een praktijkgerichte manier veel kennis en vaardigheden op die voor de verdere opleiding en voor het latere beroep belangrijk zijn. Ze maken kennis met onderwerpen als kinderopvang, bejaardenzorg, werken in een winkel, tuincentrum of op een administratie. Ze leren zelfstandig te werken, maar ook in groepjes samen te werken aan projecten. Ze ontdekken zo wat ze goed kunnen en wat hun interesse heeft.

Leerwegondersteunend onderwijs (lwoo)

Leerlingen die in het basisonderwijs een leerachterstand hebben opgebouwd of wanneer er sprake is van sociaal-emotionele problematiek, kunnen in het vmbo in aanmerking komen voor leerwegondersteuning (lwoo). Deze leerlingen krijgen extra begeleiding en worden zoveel als mogelijk in kleinere klassen geplaatst.

De basisschool meldt de leerling aan voor het vmbo met lwoo. Het samenwerkingsverband doet bij de leerling een intelligentieonderzoek, een didactisch onderzoek om de grootte van de achterstand vast te stellen en neemt een vragenlijst af die betrekking heeft op de sociaal emotionele ontwikkeling. Als de leerling voor de lwoo-indicatie in aanmerking komt, vindt er een gesprek plaats tussen de leerkracht groep 8 en de lwoo-coördinator van Groevenbeek. Er wordt een ondersteuningsplan opgesteld dat met de leerling en de ouders besproken wordt.

Contactpersoon voor het lwoo is mw. A. Arnold (ada@groevenbeek.nl).

Leerwerktraject

Het leerwerktraject is een alternatieve leerroute in het vmbo. Deze route is bestemd voor leerlingen van het derde en vierde leerjaar die moeite hebben met het theoretische deel van het studieprogramma van de basisberoepsgerichte leerweg. Zij volgen een aangepast programma waarin de stage bij een leerbedrijf een belangrijke rol speelt.

Studiekeuzebegeleiding

Groevenbeek vindt het belangrijk dat leerlingen nadenken over hun toekomst en de mogelijkheden die zij hebben. De studiekeuzebegeleiding, ook wel loopbaanoriëntatie en -begeleiding genoemd, speelt daarom een belangrijke rol in onze school. De leerlingen denken na over alle mogelijkheden voor een toekomstige studie of baan. Zij worden hierbij ondersteunt door de mentor en de decaan. Er wordt gebruik gemaakt van de online methode Qompas. Leerlingen en ouders worden op een interactieve manier betrokken bij de oriëntatie op studie en beroep. Wie ben ik, wat kan ik en wat vind ik echt leuk? Deze vragen spelen in dit proces een grote rol.

Examens / PTA

Voor de ene leerling wel de spannendste periode van hun hele middelbare schoolcarrière. Voor de ander de leukste tijd van het jaar! De examens vormen de afsluiting van de middelbareschooltijd op Groevenbeek. Veel vakken kennen een centraal schriftelijk examen en in de beroepsgerichte leerweg zijn er voor Groen, Economie & Ondernemen en Zorg & Welzijn praktijkexamens. De examens vormen een belangrijk onderdeel van het eindcijfer en bepalen of de leerling uiteindelijk zijn/haar diploma haalt. Samen proberen we deze eindstreep te halen! Wij doen er in ieder geval alles aan om dit zo succesvol mogelijk te laten verlopen.

Het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) geeft per vak inzicht in inhoud, aard en planning van de toetsing en lesprogramma’s tijdens de examenperiode. Het examen bestaat uit twee delen: het schoolexamen en het landelijk centraal eindexamen.

Activiteitenweken

Drie keer per jaar bepalen niet de reguliere lessen, maar projecten en excursies het rooster van leerlingen. Op die momenten is er mogelijkheid voor verdieping van een onderwerp en kunnen bepaalde vaardigheden meer centraal staan.

Excursies

In leerjaar 3 (1 – 5 juli) gaan alle leerlingen op een meerdaagse excursie. Zo kunnen leerlingen onder andere kiezen voor een excursie naar Groot-Brittannië, Duitsland, Tsjechië en Roemenië. Leerlingen van havo-6 die Chinees als keuzevak hebben, kunnen op excursie naar onze partnerschool in Zhenjiang (China). Voor de leerlingen die liever dichter bij huis blijven is er ook in Nederland een excursieweek georganiseerd.

Internationalisering

Leerlingen op Groevenbeek worden voorbereid op het studeren en werken in een samenleving die snel verandert. Internationalisering speelt hierbij een grote rol. Dit programma is gebaseerd op 4 pijlers: learning to know, learning to do, learning to be en learning to live together. De pijlers zijn vervolgens van toepassing op de vier UNESCO thema’s: Vrede en Mensenrechten, Wereldburgerschap en Intercultureel leren en Duurzame ontwikkeling. Deze thema’s bieden de leerlingen een perspectief op de wereld, waar we met elkaar verantwoordelijk zijn voor de toekomst en voor respect en begrip voor elkaar.

Om dit te leren en te ervaren gaan de leerlingen in leerjaar 2 van TL en havo-6 op uitwisseling naar een van onze partnerscholen in Duitsland. Zij werken daar aan projecten en verblijven in een gastgezin. De komende jaren willen we dit aanbod voor alle leerlingen van het vmbo gaan uitbreiden. Leerlingen van havo-6 kunnen Chinees als extra vak kiezen.

Overgangsregels

Lessentabel

Lestijden

1e lesuur 08.25 – 09.20 uur
2e lesuur 09.20 – 10.10 uur
3e lesuur 10.10 – 11.00 uur
morgenpauze 11.00 – 11.20 uur
4e lesuur 11.20 – 12.10 uur
5e lesuur 12.10 – 13.00 uur
lunchpauze 13.00 – 13.30 uur
6e lesuur 13.25 – 14.20 uur
7e lesuur 14.20 – 15.10 uur
8e lesuur 15.10 – 16.00 uur

Rooster

Het rooster en de dagelijkse roosterwijzigingen zijn terug te vinden in Magister

U gebruikt een verouderde browser!

Werk uw huidige browser bij naar de laatste versie. Update mijn browser nu

×