Onderwijs


Schoolgids Groevenbeek

VMBO Ermelo

Sectoren

Groevenbeek Ermelo is organisatorisch verdeeld in twee sectoren: vmbo en tvwo/atheneum/havo. Elke sector heeft zijn thuis in een apart deel van het gebouw, met een eigen fietsenstalling, schoolplein, leerlingeningang en aula. De sector vmbo heeft ook haar eigen docententeam, onderwijsassistenten en conciërges.

Om de kleinschaligheid zoveel mogelijk te waarborgen is de afdeling vmbo verdeeld in vier teams. Ieder team heeft een eigen teamleider.

Teamleiders

leerjaar 1-2 TL

mw. A. Arnold

leerjaar 3-4 TL

mw. C. Kuiper

leerjaar 1-2 BBL en KBL

mw. C den Harder

leerjaar 3-4 BBL en KBL

mw. G.C. Drent

Leerwegen

Vmbo Ermelo biedt de volgende leerwegen aan:

  • de theoretische leerweg (TL) voorbereidend op havo
  • de theoretische leerweg (TL)
  • de kaderberoepsgerichte leerweg (KBL)
  • de basisberoepsgerichte leerweg (BBL)

Leerlingen met een lwoo-indicatie kunnen leerwegondersteunend onderwijs volgen.

Theoretische leerweg

De theoretische leerweg bereidt de leerlingen in vier jaar voor op hun examen. Deze leerweg is een goede voorbereiding op niveau drie of vier van het Middelbaar Beroepsonderwijs. De leerlingen in TL kiezen aan het einde van het tweede leerjaar de vakken die hun interesse hebben en die een goede basis vormen voor het uiteindelijke vakkenpakket. Aan het einde van het derde leerjaar kiezen zij een examenpakket. Naast het gemeenschappelijke deel kiezen de leerlingen vakken die horen bij een sector. De vier sectoren binnen het vmbo zijn: economie, zorg & welzijn, landbouw en techniek. Ook kiezen zij vakken uit het vrije deel.

De meeste leerlingen doen examen in zes vakken. Daarnaast krijgen zij studie- en beroepsoriëntatie. De leerlingen die van TL 4 naar havo 4 willen overstappen, doen examen in zeven vakken. Deze leerlingen volgen de route TL voorbereidend op havo. Ze volgen een aangepast lesprogramma, waarbij ze goed voorbereid worden op de overstap naar de havo en volgen een vakkenpakket wat aansluit bij de vakken op de havo. Uiteindelijk kunnen de leerlingen zo in zes jaar een vmbo TL- en een havo-diploma halen.

Groevenbeek NEXT

De wereld waarin we leven verandert snel. Daardoor moeten we steeds nieuwe dingen blijven leren, ons leven lang. Daarom is het belangrijk dat je ervaart dat leren leuk is. Het is ook belangrijk dat je al doende leert welke manier van leren goed bij jou past. Om dit te bereiken hebben we Groevenbeek NEXT bedacht. Groevenbeek NEXT is een vorm van onderwijs voor leerlingen van vmbo KBL, vmbo TL, de vmbo/havo-brugklas of atheneum/havo.

Het belangrijkste verschil met gewoon onderwijs is, dat je veel vrijheid krijgt. Je kunt een groot deel van de tijd zelf beslissen wat je wil doen. Je mag zelf bedenken waar je onderzoek naar wil doen, passend bij de kerndoelen, en wat je daarbij wil leren. Je kunt in je eentje onderwerpen uitzoeken en er zijn ook onderzoeken die je samen met anderen doet. Je wordt natuurlijk begeleid door leraren, die je op weg helpen en die ervoor zorgen dat je genoeg over verschillende onderwerpen leert. We werken binnen Next met 8 thema’s, bijv. tijdmachine, groene aarde of de mens in actie. Binnen deze thema’s komen alle leerdoelen naar voren. De leraren helpen je ook met de vaardigheden die je nodig hebt: je werk plannen, informatie opzoeken en verwerken, nadenken over wat je wil en wat je kan, presenteren en nog veel meer.

De leerlingen van Groevenbeek NEXT hebben een eigen onderwijsruimte, waar ze de meeste schooltijd doorbrengen. Die ruimte is heel anders ingericht dan een gewoon klaslokaal. Het lijkt meer op een grote huiskamer met verschillende zithoeken en tafels waaraan je alleen of met een groepje kunt werken.

De leerlingen van Groevenbeek NEXT hebben een eigen ruimte, waar ze de meeste schooltijd doorbrengen. Die ruimte is heel anders ingericht dan een gewoon klaslokaal. Het lijkt meer op een grote huiskamer met verschillende zithoeken en tafels waaraan je alleen of met een groepje kunt werken.

De lessen zijn verdeeld in 3 groepen:

De kernvakken
Nederlands, Engels en Wiskunde. Tijdens deze lessen werk je met adaptieve methodes op de iPad. Deze methodes bieden jouw stof aan op jouw niveau en passen dat steeds aan. De docent geeft instructie, volgt de leerling en bespreekt de resultaten.

De Next uren.
Tijdens deze uren werk je aan jouw onderzoek. Je kiest, passend binnen de kerndoelen, een onderwerp waar je je in wilt gaan verdiepen. Een blok van Next uren begint altijd met “inchecken”. Op dat moment maak je de planning en kun je bespreken met je coach welke hulp je eventueel nodig hebt. De lessen eindigen met “uitchecken”. Dan bekijk je of het gelukt is met de planning, de voortgang en of je vragen hebt. Tijdens de Next uren begeleidt de coach je ook.
Je sluit het onderzoek af met een presentatie. Hoe je je onderzoek presenteert, bepaal je zelf. De coach geeft je feedback over het onderzoek en de coach en jij kunnen dat digitaal volgen in Peppels. (Zo heet het programma waar je in werkt tijdens de Next uren). Sommige onderzoeken doe je alleen. Maar er zijn ook samenwerkingsonderzoeken.

Overige vakken
De vakken Godsdienst, Vakcollege en Bewegingsonderwijs: Bij deze lessen werk je zoveel mogelijk de op “Next”manier. Je werkt aan je eigen vaardigheden en doelen.

Sport – kunst – techniek

De leerlingen van TL, vmbo/havo kiezen in jaar 1 en 2 uit één van de drie themaklassen sport, kunst of techniek. In een themaklas krijgen de leerlingen extra les in sport & bewegen, kunst & cultuur of techniek & ontwerp.

Beroepsgerichte leerweg: BBL – KBL

De beroepsgerichte leerweg bereidt de leerlingen in vier jaar voor op hun examen. Leerlingen kunnen het beroepsonderwijs op twee verschillende niveaus volgen. De kaderberoepsgerichte leerweg bereidt de leerlingen voor op niveau 3 en 4 van het MBO, de basisberoepsgerichte leerweg op niveau 2 van het MBO. De leerlingen doen examen in minimaal vijf vakken. De vakken Nederlands en Engels en het beroepsgerichte programma van de gekozen afdeling zijn verplicht. Per afdeling zijn er dan nog keuzevakken. Leerlingen kunnen ook keuzevakken van een andere afdeling kiezen. Vmbo Ermelo biedt in leerjaar 3 en 4 de volgende drie afdelingen voor beroepsonderwijs aan:

Economie & Ondernemen • Groen • Zorg & Welzijn

Vakcollege

Zowel in het beroepsonderwijs (BBL / KBL) als in de TL en NEXT krijg je projectonderwijs wat we op Groevenbeek het vakcollege noemen. Bij het vakcollege staat vooral het ‘leren door doen’ centraal. Je werkt aan projecten waarbij je veel dingen op een praktische manier leert die voor je verdere opleiding en voor je latere beroep belangrijk kunnen zijn. Je ontdekt wat je goed kan en wat je leuk vindt. Je werkt vaak in groepjes en leert zo goed samen te werken.

Leerwegondersteunend onderwijs (lwoo)

Leerlingen die in het basisonderwijs een leerachterstand hebben opgebouwd of wanneer er sprake is van sociaal-emotionele problematiek, kunnen in het vmbo in aanmerking komen voor leerwegondersteuning (lwoo). Deze leerlingen krijgen extra begeleiding en worden zoveel als mogelijk in kleinere klassen geplaatst.

De basisschool meldt de leerling aan voor het vmbo met lwoo. Het samenwerkingsverband doet bij de leerling een intelligentieonderzoek, een didactisch onderzoek om de grootte van de achterstand vast te stellen en neemt een vragenlijst af die betrekking heeft op de sociaal emotionele ontwikkeling. Als de leerling voor de lwoo-indicatie in aanmerking komt, vindt er een gesprek plaats tussen de leerkracht groep 8 en de lwoo-coördinator van Groevenbeek. Er wordt een ondersteuningsplan opgesteld dat met de leerling en de ouders besproken wordt.

Contactpersoon voor het lwoo is mw. A. Arnold (ada@groevenbeek.nl).

Leerwerktraject

Het leerwerktraject is een alternatieve leerroute in het vmbo. Deze route is bestemd voor leerlingen van het derde en vierde leerjaar die moeite hebben met het theoretische deel van het studieprogramma van de basisberoepsgerichte leerweg. Zij volgen een aangepast programma waarin de stage bij een leerbedrijf een belangrijke rol speelt.

Studiekeuzebegeleiding

Groevenbeek vindt het belangrijk dat leerlingen nadenken over hun toekomst en de mogelijkheden die zij hebben. De studiekeuzebegeleiding, ook wel loopbaanoriëntatie en -begeleiding genoemd, speelt daarom een belangrijke rol in onze school. De leerlingen denken na over alle mogelijkheden voor een toekomstige studie of baan. Zij worden hierbij ondersteunt door de mentor en de decaan. Er wordt gebruik gemaakt van de online methode Qompas. Leerlingen en ouders worden op een interactieve manier betrokken bij de oriëntatie op studie en beroep. Wie ben ik, wat kan ik en wat vind ik echt leuk? Deze vragen spelen in dit proces een grote rol.

Examens / PTA

Voor de ene leerling wel de spannendste periode van hun hele middelbare schoolcarrière. Voor de ander de leukste tijd van het jaar! De examens vormen de afsluiting van de middelbareschooltijd op Groevenbeek. Veel vakken kennen een centraal schriftelijk examen en in de beroepsgerichte leerweg zijn er voor Groen, Economie & Ondernemen en Zorg & Welzijn praktijkexamens. De examens vormen een belangrijk onderdeel van het eindcijfer en bepalen of de leerling uiteindelijk zijn/haar diploma haalt. Samen proberen we deze eindstreep te halen! Wij doen er in ieder geval alles aan om dit zo succesvol mogelijk te laten verlopen.

Het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) geeft per vak inzicht in inhoud, aard en planning van de toetsing en lesprogramma’s tijdens de examenperiode. Het examen bestaat uit twee delen: het schoolexamen en het landelijk centraal eindexamen.

Activiteitenweken

Drie keer per jaar bepalen niet de reguliere lessen, maar projecten en excursies het rooster van leerlingen. Op die momenten is er mogelijkheid voor verdieping van een onderwerp en kunnen bepaalde vaardigheden meer centraal staan.

Excursies

In leerjaar 3 gaan alle leerlingen op een meerdaagse excursie. Zo kunnen leerlingen onder andere kiezen voor een excursie naar Groot-Brittannië, Duitsland, Tsjechië en Roemenië. Leerlingen die Chinees als keuzevak hebben, kunnen op excursie naar onze partnerschool in Zhenjiang (China). Voor de leerlingen die liever dichter bij huis blijven is er ook in Nederland een excursieweek georganiseerd.

Internationalisering

Leerlingen op Groevenbeek worden voorbereid op het studeren en werken in een samenleving die snel verandert. Internationalisering speelt hierbij een grote rol. Dit programma is gebaseerd op 4 pijlers: learning to know, learning to do, learning to be en learning to live together. De pijlers zijn vervolgens van toepassing op de vier UNESCO thema’s: Vrede en Mensenrechten, Wereldburgerschap en Intercultureel leren en Duurzame ontwikkeling. Deze thema’s bieden de leerlingen een perspectief op de wereld, waar we met elkaar verantwoordelijk zijn voor de toekomst en voor respect en begrip voor elkaar.

Om dit te leren en te ervaren gaan de leerlingen in leerjaar 2 van TL (inclusief de leerlingen die de route TL voorbereidend op havo volgen) op uitwisseling naar een van onze partnerscholen in Duitsland. Zij werken daar aan projecten en verblijven in een gastgezin. De komende jaren willen we dit aanbod voor alle leerlingen van het vmbo gaan uitbreiden. Leerlingen in de route TL voorbereidend op havo kunnen Chinees als extra vak kiezen.

Overgangsregels

Lessentabel

Lestijden

1e lesuur 08.25 – 09.20 uur
2e lesuur 09.20 – 10.10 uur
3e lesuur 10.10 – 11.00 uur
morgenpauze 11.00 – 11.20 uur
4e lesuur 11.20 – 12.10 uur
5e lesuur 12.10 – 13.00 uur
lunchpauze 13.00 – 13.25 uur
6e lesuur 13.25 – 14.20 uur
7e lesuur 14.20 – 15.10 uur
8e lesuur 15.10 – 16.00 uur

Rooster

Het rooster en de dagelijkse roosterwijzigingen zijn terug te vinden in Magister

U gebruikt een verouderde browser!

Werk uw huidige browser bij naar de laatste versie. Update mijn browser nu

×