Onderwijs


Schoolgids Groevenbeek

VMBO Putten

Groevenbeek Putten is een kleinschalige school. Om de kleinschaligheid te bevorderen heeft Groevenbeek Putten drie teams:

team onderbouw BBL-KBL, team bovenbouw BBL-KBL en team TLPlus (1-4).

Teamleiders

Onderbouw BBL-KBL

mw. G.H. van den Pol

Bovenbouw BBL-KBL

dhr. G. de Groot

TL Plus (1-4)

dhr. A. Wieman

Leerwegen

vmbo Putten biedt de volgende leerwegen aan:

  • de basisberoepsgerichte leerweg (BBL)
  • de kaderberoepsgerichte leerweg (KBL)
  • de theoretische leerweg (TLPlus)

Leerlingen met een lwoo-indicatie volgen leerwegondersteunend onderwijs binnen hun eigen leerweg.

Beroepsgerichte leerweg: BBL – KBL

Leerlingen kunnen het beroepsonderwijs op twee verschillende niveaus volgen. De basisberoepsgerichte leerweg bereidt ze voor op niveau 2 van het MBO, de kaderberoepsgerichte leerweg op niveau 3 en 4 van het MBO.

vmbo Putten biedt in leerjaar 3 en 4 de volgende twee profielen voor beroepsonderwijs aan:

  • Dienstverlening & Producten
  • Zorg & Welzijn

De leerlingen doen examen in minimaal vijf vakken. De vakken Nederlands en Engels en het beroepsgerichte programma van het gekozen profiel zijn verplicht. Per profiel zijn er dan nog keuzevakken. Leerlingen kunnen ook keuzevakken van een ander profiel kiezen.

TLPLUS

TLPlus is de vervangende naam voor onze theoretische leerweg. TLPlus is bedoeld om leerlingen van de theoretische leerweg naast de theorie ook een praktisch deel aan te bieden waarmee we nog beter aansluiten op de talenten van leerlingen én hen goed voorbereiden op het vervolgonderwijs.

Tijdens de lessen TLPlus wordt aan vakoverstijgende projecten gewerkt waarbij de leerling wordt uitgedaagd, innoverende ontwikkelingen worden ingezet en de leerling de opgedane kennis aan de praktijk kan toetsen. Zo werken we aan de vereiste 21e eeuwse vaardigheden: vaardigheden die leerlingen nu en in de toekomst nodig hebben. Door zelfstandig werken, samenwerken, onderzoeken en presenteren in combinatie met gevorderd ICT-gebruik, leggen we  een basis die nodig is om goed aan te sluiten op het vervolgonderwijs.

Ook is er binnen TLPlus veel aandacht voor Internationalisering. Dit houdt in dat de leerlingen een uitwisselingsprogramma volgen in leerjaar 2. De afronding hiervan bestaat uit een bezoek aan/en ontvangst van leerlingen van een partnerschool uit Duitsland. De voertaal zal hierbij de Engelse taal zijn.

In de bovenbouw kiezen leerlingen een beroepsgericht vak: Zorg & Welzijn of Dienstverlening & Producten. Leerlingen doen naast examen in de algemene vakken  ook examen in het beroepsgerichte vak. Zij behalen hun diploma en een certifcaat voor het gekozen praktische vak. Daarnaast wordt de mogelijkheid geboden om leerlingen een diploma ‘Gemengde Leerweg’ te laten behalen: vijf algemene vakken en het beroepsgerichte vak.

Vakcollege

In de beroepsgerichte leerweg krijgen leerlingen les binnen het Vakcollege Dienstverlenen. Daarin leren zij op een praktische manier. In de lesbrieven die behandeld worden, is er aandacht voor de vaardigheden die van belang zijn voor de verdere opleiding en het latere beroep. Ze ontdekken zo wat ze goed kunnen en wat hun interesse heeft.

Leerwegondersteunend onderwijs (lwoo)

Voor leerlingen die door leerachterstanden of sociaal-emotionele ontwikkeling extra ondersteuning nodig hebben, is leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) mogelijk. Deze ondersteuning wordt in alle leerwegen aangeboden.

Werkplein

Op Groevenbeek Putten wordt gewerkt met een studiewijzer. In deze studiewijzer staat precies omschreven wat en welke toetsen/so’s worden afgenomen. De leerlingen werken een deel van de lestijd zelfstandig op een werkplein. De leerlingen werken hier individueel of in groepjes. Aan de hand van de studiewijzer kunnen de leerlingen zelf bepalen voor welk vak zij aan de slag gaan.

Op het werkplein krijgen ze begeleiding van een of meerdere docenten en onderwijsondersteunend personeel. De leerlingen ontwikkelen zo meer verantwoordelijkheid voor hun leerproces en leren hun schoolwerk goed te plannen. Een goede voorbereiding op de werkwijze in het middelbaar beroepsonderwijs.

Studiekeuzebegeleiding

In de jaren dat de leerling op Groevenbeek zit, zijn er verschillende momenten waarop de leerling (samen met de ouders) een studiekeuze moet maken. Het gaat dan bijvoorbeeld om de keuze van het vakkenpakket, de profielkeuze of om een vervolgstudie in het middelbaar beroepsonderwijs. Bij deze studiekeuzes komen drie belangrijke vragen in beeld: Wie ben ik? Wat kan ik? en Wat wil ik?

Vanaf de start op Groevenbeek is er aandacht voor loopbaanoriëntatie (lob). Deze ondersteunt de leerlingen bij het maken van hun keuzes voor het profiel, het vakkenpakket en de vervolgstudie.

Aan het einde van leerjaar 2 kiezen de leerlingen hun leerweg en/of profiel, aan het einde leerjaar 3 het vakkenpakket en in leerjaar 4 een passende vervolgopleiding. De decaan geeft hierbij ondersteuning. De decaan is mevr. D. van Es

PTO / PTA / Examens

Voor de ene leerling wel de spannendste periode van hun hele middelbare schoolcarrière. Voor de ander de leukste tijd van het jaar! De examens vormen de afsluiting van de middelbareschooltijd op Groevenbeek. Bijna ieder vak kent een centraal schriftelijk examen. Dit examen vormt een belangrijk onderdeel van het eindcijfer en bepaalt of de leerling uiteindelijk zijn/haar diploma haalt. Samen proberen we deze eindstreep te halen! Wij doen er in ieder geval alles aan om dit zo succesvol mogelijk te doen.

In de onderbouw zijn afspraken rondom toetsing voor elk vastgelegd in het PTO (programma van toetsing onderbouw). In de bovenbouw hanteren we het PTA (programma van toetsing en afsluiting).

Het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) geeft per vak inzicht in inhoud, aard en planning van de toetsing en lesprogramma’s tijdens de examenperiode. Het examenprogramma start aan het begin van leerjaar. Het bestaat uit twee delen: het schoolexamen (SE) en het landelijk centraal eindexamen (CSE).

Vrijdagmiddagactiviteiten

Op Groevenbeek Putten kunnen de leerlingen van leerjaar 1 en 2 kiezen voor verschillende vrijdagmiddagactiviteiten. Deze activiteiten zijn vanaf de herfstvakantie tot Pasen. Leerlingen kunnen zich hier vrijwillig voor inschrijven.

Heel sportieve leerlingen kiezen voor TalentSport. TalentSport is bedoeld voor de betere bewegers onder onze leerlingen die wij meer willen uitdagen en breder willen opleiden in de sportlessen. Verder kun leerlingen kiezen voor Bakken, Techniek, Kunstuur, MindStorm of Minecraft. Per schooljaar kan het gebeuren dat er een keuzemogelijkheid wordt toegevoegd of wordt verwijderd.

Activiteitenweken

Het schooljaar is verdeeld in 3 periodes. Per periode is er een activiteitenweek. In deze weken werken de leerlingen aan projecten en gaan ze op excursie.

Excursies en werkweek

De leerlingen hebben elk jaar excursies. De leerlingen van leerjaar 1 starten met een introductieweek, waaronder een kamp van 3 dagen. De leerlingen van leerjaar 3 gaan op werkweek. De leerlingen van leerjaar 4 sluiten hun schoolperiode af met een eindexamendag.
In september krijgen de ouders een brief met een overzicht van de activiteiten en welke bijdrage we van hen vragen.

Overgangsregels

Lestijden

1e lesuur 08.25 – 09.10 uur
2e lesuur 09.10 – 09.50 uur
3e lesuur 09:50 – 10.30 uur
morgenpauze 10.30 – 10.50 uur
4e lesuur 10.50 – 11.30 uur
5e lesuur 11.30 – 12.10 uur
6e lesuur 12.10 – 12.50 uur
lunchpauze 12.50 – 13.20 uur
7e lesuur 13:20 – 14.00 uur
8e lesuur 14.00 – 14.40 uur
9e lesuur 14.40 – 15.20 uur
10e lesuur 15.20 – 16.00 uur

Rooster

De dagelijkse roosterwijzigingen zijn terug te vinden in Magister. Voor de leerlingen zijn deze terug te vinden in hun Magister-app.
Aan het begin van het schooljaar ontvangen de ouders/verzorgers een inlogcode voor Magister.

U gebruikt een verouderde browser!

Werk uw huidige browser bij naar de laatste versie. Update mijn browser nu

×