Onderwijs


Schoolgids Groevenbeek

VMBO Putten

Groevenbeek Putten is een kleinschalige school. Om de kleinschaligheid te bevorderen heeft Groevenbeek Putten drie teams:

team onderbouw BBL-KBL, team bovenbouw BBL-KBL en team TLPlus (1-4).

Teamleiders

Onderbouw BBL-KBL

mw. G.H. van den Pol

Bovenbouw BBL-KBL

dhr. G. de Groot

TL Plus (1-4)

dhr. A. Wieman

Leerwegen

vmbo Putten biedt de volgende leerwegen aan:

  • de basisberoepsgerichte leerweg (BBL)
  • de kaderberoepsgerichte leerweg (KBL)
  • de theoretische leerweg (TLPlus)

Leerlingen met een lwoo-indicatie volgen leerwegondersteunend onderwijs binnen hun eigen leerweg.

Beroepsgerichte leerweg: BBL – KBL

Leerlingen kunnen het beroepsonderwijs op twee verschillende niveaus volgen. De basisberoepsgerichte leerweg bereidt ze voor op niveau 2 van het MBO, de kaderberoepsgerichte leerweg op niveau 3 en 4 van het MBO.

vmbo Putten biedt in leerjaar 3 en 4 de volgende twee profielen voor beroepsonderwijs aan:

  • Dienstverlening & Producten
  • Zorg & Welzijn

De leerlingen doen examen in minimaal vijf vakken. De vakken Nederlands en Engels en het beroepsgerichte programma van het gekozen profiel zijn verplicht. Per profiel zijn er dan nog keuzevakken. Leerlingen kunnen ook keuzevakken van een ander profiel kiezen.

TLPLUS

TLPlus is de naam voor de theoretische leerweg van Groevenbeek Putten. In de TLPlus krijgen de leerlingen veel vakken op een praktische manier aangeboden, we noemen dit ook wel ‘leren door te doen’. Ze doen hierbij veel kennis en vaardigheden op waarbij ze zich al oriënteren op eventuele toekomstige beroepen. Dat betekent dat je veel moet samenwerken, organiseren, presenteren en ook ICT-vaardigheden leert, die in verschillende projecten worden aangeboden.

In leerjaar 3 en 4 van de TLPlus krijg je naast het gewone TL-programma een extra praktijkvak. Je kunt kiezen uit Zorg & Welzijn of Dienstverlening & Producten. Aan het eind van leerjaar 4 sluit je de TLPlus af met een TL-diploma en een certificaat voor het praktijkvak. Op Groevenbeek Putten kunnen de TL-leerlingen ook kiezen voor een diploma gemengde leerweg (GL) waarbij één theorievak ingeruild wordt voor een praktijkvak. Wil je na je diploma doorstromen naar havo-4,  dan kies je in klas 3 een 7e theorievak. Met TLPlus  ben je goed voorbereid op een vervolgopleiding in het middelbaar beroepsonderwijs en kun je doorstromen naar de havo.

Vakcollege

In de beroepsgerichte leerweg krijgen leerlingen ook les binnen het vakcollege. Daarin leren zij op een praktische manier. In de lesbrieven die behandeld worden, is er aandacht voor de vaardigheden die van belang zijn voor de verdere opleiding en het latere beroep. Ze ontdekken zo wat ze goed kunnen en wat hun interesse heeft.

Leerwegondersteunend onderwijs (lwoo)

Voor leerlingen die door leerachterstanden of sociaal-emotionele ontwikkeling extra ondersteuning nodig hebben, is leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) mogelijk. Deze ondersteuning wordt in alle leerwegen aangeboden.

Werkplein

Op Groevenbeek Putten wordt gewerkt met een studiewijzer. In deze studiewijzer staat precies omschreven wat en welke toetsen/so’s worden afgenomen. De leerlingen werken een deel van de lestijd zelfstandig op een werkplein. De leerlingen werken hier individueel of in groepjes. Aan de hand van de studiewijzer kunnen de leerlingen zelf bepalen voor welk vak zij aan de slag gaan.

Op het werkplein krijgen ze begeleiding van een of meerdere docenten en onderwijsondersteunend personeel. De leerlingen ontwikkelen zo meer verantwoordelijkheid voor hun leerproces en leren hun schoolwerk goed te plannen. Een goede voorbereiding op de werkwijze in het middelbaar beroepsonderwijs.

Studiekeuzebegeleiding

In de jaren dat de leerling op Groevenbeek zit, zijn er verschillende momenten waarop de leerling (samen met de ouders) een studiekeuze moet maken. Het gaat dan bijvoorbeeld om de keuze van het vakkenpakket, de profielkeuze of om een vervolgstudie in het middelbaar beroepsonderwijs. Bij deze studiekeuzes komen drie belangrijke vragen in beeld: Wie ben ik? Wat kan ik? en Wat wil ik?

Vanaf de start op Groevenbeek is er aandacht voor loopbaanoriëntatie (lob). Deze ondersteunt de leerlingen bij het maken van hun keuzes voor het profiel, het vakkenpakket en de vervolgstudie.

Aan het einde van leerjaar 2 kiezen de leerlingen hun leerweg en/of profiel, aan het einde leerjaar 3 het vakkenpakket en in leerjaar 4 een passende vervolgopleiding. De decaan geeft hierbij ondersteuning. De decaan is mevr. D. van Es

PTO / PTA / Examens

Voor de ene leerling wel de spannendste periode van hun hele middelbare schoolcarrière. Voor de ander de leukste tijd van het jaar! De examens vormen de afsluiting van de middelbareschooltijd op Groevenbeek. Bijna ieder vak kent een centraal schriftelijk examen. Dit examen vormt een belangrijk onderdeel van het eindcijfer en bepaalt of de leerling uiteindelijk zijn/haar diploma haalt. Samen proberen we deze eindstreep te halen! Wij doen er in ieder geval alles aan om dit zo succesvol mogelijk te doen.

In de onderbouw zijn afspraken rondom toetsing voor elk vastgelegd in het PTO (programma van toetsing onderbouw). In de bovenbouw hanteren we het PTA (programma van toetsing en afsluiting).

Het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) geeft per vak inzicht in inhoud, aard en planning van de toetsing en lesprogramma’s tijdens de examenperiode. Het examenprogramma start aan het begin van leerjaar. Het bestaat uit twee delen: het schoolexamen (SE) en het landelijk centraal eindexamen (CSE).

Groevenbeek ACTIEF

Op Groevenbeek Putten kunnen de leerlingen van leerjaar 1 en 2 kiezen voor verschillende activiteiten. Deze activiteiten zijn vanaf de herfstvakantie tot Pasen op donderdag het 9e en 10e uur. Leerlingen kunnen zich hier vrijwillig voor inschrijven.

Leerlingen kunnen kiezen voor bijvoorbeeld Sport, Bakken, Techniek, Beeldende Vorming of Minecraft. Per schooljaar kan het gebeuren dat er een keuzemogelijkheid wordt toegevoegd of wordt verwijderd.

Activiteitenweken

Het schooljaar is verdeeld in 3 periodes. Per periode is er een activiteitenweek. In deze weken werken de leerlingen aan projecten en gaan ze op excursie.

Excursies en werkweek

De leerlingen hebben elk jaar excursies. De leerlingen van leerjaar 1 starten met een introductieweek, waaronder een kamp van 3 dagen. De leerlingen van leerjaar 3 gaan op werkweek. De leerlingen van leerjaar 4 sluiten hun schoolperiode af met een eindexamendag.
In september krijgen de ouders een brief met een overzicht van de activiteiten en welke bijdrage we van hen vragen.

Overgangsregels

Lestijden

1e lesuur 08.30 – 09.10 uur
2e lesuur 09.10 – 09.50 uur
3e lesuur 09:50 – 10.30 uur
morgenpauze 10.30 – 10.50 uur
4e lesuur 10.50 – 11.30 uur
5e lesuur 11.30 – 12.10 uur
6e lesuur 12.10 – 12.50 uur
lunchpauze 12.50 – 13.20 uur
7e lesuur 13:20 – 14.00 uur
8e lesuur 14.00 – 14.40 uur
9e lesuur 14.40 – 15.20 uur
10e lesuur 15.20 – 16.00 uur

Rooster

De dagelijkse roosterwijzigingen zijn terug te vinden in Magister. Voor de leerlingen zijn deze terug te vinden in hun Magister-app.
Aan het begin van het schooljaar ontvangen de ouders/verzorgers een inlogcode voor Magister.

U gebruikt een verouderde browser!

Werk uw huidige browser bij naar de laatste versie. Update mijn browser nu

×